معرفی کارشناس واحد تجهیزات پزشکی

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سهیل پشوتن

سمت: کارشناس امور تجهیزات و ملزومات پزشکی